10 điều răn của Mẹ

10 điều răn của Mẹ

10 điều răn của Mẹ

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con). 
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó. 
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó. 
7.- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 
8.- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 
9.- Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó. 
10.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ

Thư viện ảnh

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product