Đào sâu = đào ngũ!

Đào sâu = đào ngũ!

 

Đào sâu = đào ngũ!


Thằng Persson thật tội nghiệp!

- Nó làm sao?

- Nó là một người lính hăng hái và có kỷ luật... Khi được giao công việc đào công sự, nó đào sâu đến nỗi bị buộc tội là có âm mưu đào ngũ
.

Thư viện ảnh

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product